Home » Informatie » Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

  
ContactgegevensVestiging Happy Faces
OSB Toermalijn 
Bergkristal 36922 NP  Duiven
Tel. 06 – 30678426
Registraties KvK nummer: 60842806
Versie en DatumMei 2023
  

Inleiding

Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad voor de manier waarop er met de kinderen bij Kinderopvang Happy Faces om wordt gegaan.

Ouders willen terecht weten in wat voor een omgeving hun kinderen spelen, eten, slapen, zich ontwikkelen, welke geschreven en ongeschreven regels gelden en wat de opvoedkundige opvattingen zijn van de pedagogisch medewerkers aan wie zij hun kinderen toevertrouwen. Daarnaast is het van belang om geïnformeerd te zijn over hoe aan het kwalitatieve beleid vorm wordt gegeven.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • Een zo goed mogelijk contact met de kinderen op te bouwen waardoor zij zich bij ons thuis voelen in een gezellige, veilige en hygiënische omgeving;
 • De sociale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek en creativiteit;
 • De kinderen te observeren, zodat wij de ouders op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van hun kind(eren). De ouders moeten het gevoel hebben dat ze hun kind in vertrouwde handen achter laten en de kinderen zich daar veilig voelen;
 • Een groepsgrootte die moet voldoen aan de kwaliteitseisen (wet kinderopvang) en aan de normen van de cao-kinderopvangregels, omgangvormen te creëren voor normen en waarden;
 • Werken met liefdevolle, professionele en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Uk & Puk

Bij Kinderopvang Happy Faces werken we met vroeg voorschoolse educatie en hebben gekozen voor de methodiek Uk & Puk. 

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij Kinderopvang Happy Faces werken zowel de kinderen van 0-2 jaar als de kinderen van 2-4 jaar met dit voor- en vroegschoolse educatie programma. 

We maken gebruik van het programma als handvat in de ontwikkelingsstimulering van de jonge kinderen. Hier zijn niet alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een VE Uk & Puk certificaat. In de planning wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase en het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. We maken op deze groep twee activiteitenprogramma’s. Een voor de kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en een voor de kinderen van 2-4 jaar. 

De kinderen van 2-4 jaar doen ’s ochtends het VE-programma mee op de gedurende de openingsdagen van de peuteropvang. 

Op de peutergroep werken wij met VE Uk & Puk gecertificeerde pedagogisch medewerkers. 

De groep bestaat uit peuters van 2-4 jaar aangevuld met extra peuteropvang kinderen (geïndiceerde VE-kinderen en kinderen die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang.

Op de peuteropvang wordt bij ieder thema wordt een activiteitenplanning gemaakt. In de planning wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijd- en ontwikkelingsniveaus. 

Deze activiteiten zijn ingepast in het vaste dagritme van de peuteropvang. 

Het activiteitenboek geeft tips voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materialen. Bij Kinderopvang Happy Faces worden alle materialen die gebruikt worden bij de thema’s bewaard in een bak, zodat ze er jaarlijks makkelijk bij gepakt kunnen worden en ieder jaar weer aangevuld kunnen worden met extra materialen. 

De belangrijkste reden dat wij voor dit VE programma gekozen hebben is omdat basisschool Toermalijn werkt met Kleutermethode Schatkist en wij met Uk & Puk een optimale doorgaande leer- en ontwikkelingslijn kunnen waarborgen.

Binnen Uk & Puk heeft spel diverse functies. 

Wij zien het belang in van kinderen op vroege leeftijd de juiste stimulans, leeromgeving en leerkansen te bieden. Opbrengt gericht werken doormiddel van een VE methode levert niet alleen meer ontwikkelingsstimulering op voor de kinderen die extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben, maar is helpend om de gehele groep kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen binnen onze opvang. Niet alleen VE-geïndiceerde kinderen maar de gehele groep neemt deel aan VE. 

Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers door registratie van de ontwikkeling in Pravoo de mogelijkheden tijdig eventuele achterstand op te merken en het kind hierin extra te begeleiden. Ons doel is om doormiddel van het aanbieden van VE een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast is de doorlopende leerlijn en de overdracht naar de basisschool een belangrijk onderdeel. 

Pedagogische uitgangspunten

We vinden het belangrijk dat het kind begeleid wordt in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat om pedagogische begeleiding en stimulering door het aanbieden van begeleiding, communicatie, materiaal en spelmogelijkheden.

Door de indeling van de dag, het aanbod van de activiteiten, de keuze van het materiaal, de inrichting vanKinderopvang Happy Faces, de buitenruimte en de manier van werken van de pedagogisch medewerkers wordt geprobeerd om de unieke kwaliteiten van de kinderen te ontwikkelen.

Jonge kinderen krijgen in hun eerste jaren “bagage” mee, waarmee ze het later in de samenleving mee moeten zien te redden. Een voordeel voor kinderen die naar een peuterspeelzaal zijn geweest, is dat fundamentele vaardigheden beheerst worden. Dit geld voor elke voorziening van 0 tot 4 jaar. Ze hebben ze geleerd sociale contacten te maken, leren elkaars eigenaardigheden accepteren, houden rekening met anderen en hebben ze al iets leren begrijpen van de “regels” en de gang van zaken in een groep. Bovendien leren ze allerlei nieuwe dingen (zoals materialen, kleuren, seizoenen, tellen etc.) en wordt de taalontwikkeling enorm gestimuleerd.

Visie op VE

Kinderopvang Happy Faces vindt het belangrijk dat het kind begeleid wordt in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat om pedagogische begeleiding en stimulering door het aanbieden van begeleiding, communicatie, materiaal en spelmogelijkheden.

Door de indeling van de dag, het aanbod van de activiteiten, de keuze van het materiaal, de inrichting vanKinderopvang Happy Faces, de buitenruimte en de manier van werken van de pedagogisch medewerkers wordt geprobeerd om de unieke kwaliteiten van de kinderen te ontwikkelen.

Jonge kinderen krijgen in hun eerste jaren “bagage” mee, waarmee ze het later in de samenleving mee moeten zien te redden. Een voordeel voor kinderen die naar een peutersopvang zijn geweest, is dat fundamentele vaardigheden beheerst worden. Dit geld voor elke voorziening van 0 tot 4 jaar. Ze hebben ze geleerd sociale contacten te maken, leren elkaars eigenaardigheden accepteren, houden rekening met anderen en hebben ze al iets leren begrijpen van de “regels” en de gang van zaken in een groep. Bovendien leren ze allerlei nieuwe dingen (zoals materialen, kleuren, seizoenen, tellen etc.) en wordt de taalontwikkeling enorm gestimuleerd. 

Pedagogisch klimaat

Bij Kinderopvang Happy Faces staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal; emotionele (sociale) veiligheid, sociale ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ontdekken van eigen mogelijkheden en grenzen, omgaan met regels, normen en waarden. Ook staat het functioneren en de interactie in groepsverband centraal. Hierdoor wordt een stukje opvoeding doorgevoerd door de pedagogisch medewerkers vanKinderopvang Happy Faces. Ze voelen zich dan ook betrokken bij de opvoeding van het kind. Het is dan ook belangrijk dat de ouders vertrouwen hebben in Kinderopvang Happy Faces en haar pedagogisch medewerkers. Ouders moeten met een gerust hart erop kunnen vertrouwen dat hun kind goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan. 

Bij Kinderopvang Happy Faces moet het kind zich kunnen ontplooien op sociaal emotioneel, persoonlijk, de taalkundig, lichamelijk en het creatief gebied. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door deskundige pedagogisch medewerkers, door verschillende activiteiten in de groep en door het aanwezige speel- en leermateriaal. Elk kind is rijk en competent. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd tot leren. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker ervoor moet waken het kind “de al ontdekte wereld” aan te bieden. Zij hebben de taak te stimuleren en een stapje verder te gaan. Hierdoor worden ze meer begeleider dan pedagogisch medewerker. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is respect. Om vanuit het kind te kunnen werken, moet de pedagogisch medewerker oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het zich ontwikkelt en hem hierin respecteren. Het gaat er niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat het kind al wel is en kan!

Werkwijze en ontwikkelingsstimulering van de kinderen

Zoals uit het voorgaande blijkt, willen wij de kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Om te beoordelen welke aanpak in aanmerking komt om de pedagogische doelstelling te behalen zijn er 4 pedagogische basisdoelen:

 • Emotionele veiligheid
 • Sociale competentie
 • Persoonlijke competentie
 • Normen en waarden

Hieronder volgt een beschrijving van de werkwijze van de vier pedagogisch basisdoelen (uitgelegd via de vijf vormen van pedagogische inzet). Deze beschrijving is een grote basis voor de pedagogisch medewerkers vanKinderopvang Happy Faces. Toch kan de werkwijze van de ene groep pedagogisch medewerkers iets verschillen van een andere. Dit hangt dan af van de kinderen of samenstelling van de groep (bijv. leeftijden of aantallen van kinderen). Bijvoorbeeld het belonen of oplossen van conflicten kan verschillen per groep. Dit wordt uitgebreid in werkoverleg en/of teamvergaderingen besproken. 

De emotionele veiligheid

 1. De pedagogisch medewerker -kind interactie

Bij Kinderopvang Happy Faces wordt een sfeer gecreëerd van veiligheid en vertrouwen. Het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn omgeving. Of het nu alleen iets doet, met een paar anderen of met een hele groep, hij/zij moet zich hierbij veilig voelen. De relatie tussen kind en pedagogisch medewerker is hier heel belangrijk. Deze relatie is een basis voor het zich veilig voelen in zijn omgeving. Hechtingsgedrag is een belangrijk begrip in dit geheel. Kinderen hebben behoefte aan een gevoelsrelatie met een volwassen, dat zal thuis de ouder zijn en hier bij Kinderopvang Happy Faces de pedagogisch medewerker. Deze gevoelsrelatie is per kind verschillend en hangt af van de leeftijd. 

Bij een baby moet het hechtingsgedrag nog ontwikkeld worden. Toch zijn er in de eerste levensjaren al hechtingspatronen te zien, bijvoorbeeld eenkennigheid (bij gemiddeld 8 maanden), scheidingsangsten (gemiddeld 9 tot 12 maanden) en terugkomende scheidingsangsten (3 plus). Hier moeten de pedagogisch medewerkers op inspelen om de hechting en geborgenheid van de kinderen te optimaliseren. Bij baby’s zal veel aandacht geschonken worden aan knuffelen, fysiek contact, rituelen en/of spelletjes bij het verschonen. Ook bij dreumesen en peuters is fysiek contact belangrijk, te denken valt aan een knuffel of een aai over de bol. Positieve aandacht is ontzettend belangrijk voor alle kinderen van elke leeftijd. Zo zullen de kinderen altijd positief worden benaderd en worden beloond. 

Ook is het belangrijk dat er vaste pedagogisch medewerkers op te groep staan en dat er niet veel wisselingen zijn bij de pedagogisch medewerkers. De kinderen leren met elkaar rekening te houden, samen te spelen, emoties te verwerken en het zelfgevoel te ontwikkelen. Zo wordt er gecommuniceerd met de kinderen. Dan proberen de pedagogisch medewerkers juist om de kinderen hun eigen grens aan te laten geven. Zo komen ze dan voor zichzelf op, zodat ze niet ondergesneeuwd worden door de wat mondigere (of grotere) kinderen. Door deze interactie wordt geleerd en ontwikkeld. Op zo’n manier dat ze zich veilig en vertrouwd voelen bij de peuters of op de BSO. Er wordt door de pedagogisch medewerker met respect gecommuniceerd naar de kinderen en ook onderling tussen de pedagogisch medewerkers. Communiceren staat hierbij centraal.

Bij de buitenschoolse opvang ligt het accent op een het bieden van een prettige vrijetijdsbesteding in een huiselijke sfeer. Waar de kinderen tot rust kunnen komen en aandacht krijgen van de groepsleidsters. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn zorg en veiligheid.

 1. Fysieke omgeving

Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen in de binnen- en buitenruimten van Kinderopvang Happy Faces. De groep heeft een eigen ruimte met aansluitend een eigen buitenruimte.  De babygroep heeft een grondbox, die buiten neergezet wordt en een eigen afgesloten ruimte creeert, waardoor de baby’s met eigen groep buiten kunnen zijn.,Dit geeft rust en een eigen plekje op het schoolplein. 

De groepsruimtes van het KDV en de BSO zijn licht en ruim en hebben door de vele ramen veel lichtinval.

Ook in de binnenruimte wordt geprobeerd met een vaste structuur te werken. Zo liggen de meeste spellen, speelgoed, knutselmateriaal of dingen op dezelfde plaats, zodat de kinderen het zelf kunnen pakken. Ook meubels proberen we zo weinig mogelijk te verplaatsen om steeds maar weer die herkenning voor de kinderen te krijgen. Zo voelt een kind zich vertrouwt, geborgen en veilig. Duidelijkheid en herkenning (plaats materialen) staan hierbij centraal.

 1. Groep 

Wij werken in Duiven met drie groepen, een groep van 10 weken 2 jaar een groep van 2 tot 4 jaar en een BSO vanaf 4 tot en met het laatste jaar van de basisschool. De groep van 0-2 jaar heeft een stamgroep maximaal kind aantal van 9 kinderen. De groep van 2-4 jaar heeft een stamgroep van maximaal kind aantal van 16 kinderen en de BSO heeft een stamgroep van maximaal aantal van 20 kinderen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind zich thuis voelt in de groep. 

Bij de intake wordt met de ouder(s) onder andere gesproken over de werkwijze van de pedagogisch medewerkers, maar ook uitvoerig gesproken over het kind zelf en de thuissituatie.

Op het KDV worden vooral de praktische zaken besproken. Maar ook het karakter en fase van ontwikkeling. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers beter inspelen op de wensen van ouder en kind.  Als een kind zich onprettig voelt, doet de pedagogisch medewerker er alles aan om het kind zich veilig en geborgen te laten voelen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een hele belangrijke taak. Tijden de intake worden er wenafspraken gemaakt.

Een extra toevoeging in de werkwijze is de doorgaande leerlijn die we hebben met de basisschool. De regels die gehanteerd worden op school leren wij ook aan bij de kinderen in de peuterleeftijd zoals bijvoorbeeld niet praten en gewoon lopen op de gang.  We hebben dezelfde dagritme kaartjes en kapstopplaatjes. 

We spelen gezamenlijk buiten met groep 1\2 zodat de kinderen elkaar leren kennen en we werken met dezelfde thema’s. Op deze manier proberen we de overgang naar groep 1 zo klein mogelijk te maken. 

Bij de BSO wordt er tijdens de intake voornamelijk gesproken of er allergieën aanwezig zijn, welke interesse de kinderen hebben en over het buiten spelen.  Ook wordt er besproken of de kinderen van groep 4 zelfstandig vanuit de klas naar de BSO toe komen. Er kunnen ook wenafspraken gemaakt worden.

 1. Activiteitenaanbod 

De structuur op de groep van 2 tot 4 jaar ligt voor ieder kind vast. Er zijn vaste tijden voor eten, slapen, spelen knutselen en buiten spelen. Dit wordt aangegeven door middel van pictogrammen die we op een vaste plek op de groep ophangen. Deze vaste momenten bieden zekerheid en structuur. Dit is de basis van de geborgenheid op de groep. De baby’s hebben vaak nog een eigen structuur.

Bij de BSO hebben we een vaste structuur met betrekking tot eten en drinken. Na een dag op school mogen de kinderen zelf aangeven wat ze graag willen doen. Dit wel binnen de regels van de groep. Willen ze knutselen buitenspelen of een spelletje doen, dit kan allemaal. 

Tijdens de schoolvakanties worden er meer structuur geboden. Dan worden er andere activiteiten aangeboden en worden er uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin of naar het Horsterpark.

 1. Spelmateriaal

Op de groepen is ruim spelmateriaal aanwezig voor de leeftijd van de kinderen. Het materiaal zal gedeeltelijk op vaste plaatsen liggen, zodat de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen. Dat is vooral zo bij de oudere kinderen. Daar liggen de spullen ook op kind hoogte. De pedagogisch medewerkers stimuleren hierin de kinderen bij het kiezen. Aan spelmateriaal kan gedacht worden aan: spullen uit de volwassenenwereld (potten, pannen, etc.), fantasiemateriaal zoals; (poppenhuis)poppen, meisjes- en jongenspoppen, kleertjes, lappen, fornuisje, poppenbedje, poppenwagen, verkleedkleren, knuffelbeesten, auto’s, garages of teken- en knutselmaterialen. De 0-2 groep heeft een grote bank staan waar de kinderen samen met de pedagogisch medewerker op kunnen zitten. 

Bij de buitenschoolse opvang ligt het accent op een het bieden van een prettige vrijetijdsbesteding in een huiselijke sfeer. Waar de kinderen tot rust kunnen komen en aandacht krijgen van de groepsleidsters. De groepsruimte beschikt over een benedenruimte die afgestemd is op de verschillende behoeftes van de kinderen. Zo kan er geknutseld worden is er een voetbaltafel en kan er een boekje gelezen worden. Buiten is er ook ruimte waar de kinderen zich kunnen vermaken. Er is een klimrek, voetbalveld en een basketbalveld. Mocht het een regenachtige dag zijn dan kunnen we gebruik maken van de gymzaal in de school. Er wordt zoveel mogelijk een thuissituatie gecreëerd waar de kinderen de ruimte krijgen om zelf te kiezen waar en met wie zij willen spelen. Sociale contacten worden op deze wijze gestimuleerd en kunnen broertjes en zusjes ook samen spelen. Het spelen met divers speelmateriaal biedt afwisseling, uitdaging en speelplezier aan de kinderen. 

Sociale competentie

 1. Pedagogisch medewerker -kind interactie

Een groep van 0-2 jaar, een groep van 2-4 jaar en BSO biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin kinderen samen spelen, eten, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in spel en communicatie tussen kinderen. Door praten worden dingen duidelijk gemaakt en conflicten opgelost. De pedagogisch medewerker benoemt het gedrag van de kinderen. Zo proberen de pedagogisch medewerkers de sociale vaardigheden bij de kinderen te stimuleren, bijvoorbeeld: samen spelen en delen, elkaar helpen, luisteren naar elkaar, opruimen, zuinig zijn op eigen spullen en die van anderen, elkaar geen pijn doen, samen uitpraten en weer goed maken, respect hebben voor elkaar, regels leren accepteren en nakomen. Daar heeft de pedagogisch medewerker echt de taak van begeleiden van de kinderen. De basisregels bij de groepen zijn al gesteld door de pedagogisch medewerkers, de kinderen worden binnen deze lijnen begeleidt en gestimuleerd. 

Pedagogisch medewerkers geven zelf in elke sociale vaardigheid altijd het goede voorbeeld.  

 1. Fysieke omgeving

De groepen beschikken over een grote binnen- en buitenruimte. Kinderen kunnen hierin ongestoord samen spelen. Er zijn rustige plekken en actieplekken. Verschillende hoekjes zijn gecreëerd waar twee, maar ook wel vijf kinderen samen iets kunnen doen.

 1. Groep

Kinderen moeten nog veel leren in groepsverband. Door begeleiding van de pedagogisch medewerker, maar ook door het observeren van een ander kind, leert het kind bij. Naarmate het kind ouder wordt, zal een kind meer rekening moeten gaan houden met een ander. Dat besef is er nog niet bij een peuter. Hier ligt het accent ook op verzorging, waarin geborgenheid en veiligheid boven aan staan. Daarna komt het ontdekken pas en socialiseren op de groep. Bij de peutergroep ligt wel het accent op samenwerken, delen en respecteren. Doordat opvang in een groep plaatsvindt, moet een kind al snel rekening gaan houden met anderen. Dit gebeurt al spelenderwijs. 

 1. Activiteitenaanbod 

Vele vaste activiteiten zoals eten, drinken, spelen of knutselen gebeuren in groepsverband. Kinderen leren hier dat ze moeten wachten op hun beurt en dat ze eventueel moeten delen. Zo leren ze rekening met elkaar te houden. Andere activiteiten, zoals samen lezen, voorlezen, dansen, zingen of muziek maken dagen uit tot samenspel. 

 1. Materiaalaanbod 

Spelmateriaal moet uitdagend en grensverleggend zijn en houdt natuurlijk altijd rekening met de leeftijd, geslacht of cultuur. Het spelmateriaal moet het sociale aspect benadrukken en stimuleren. Te denken valt aan (voor)leesboeken, kijkboeken, verschillende tafelspelletjes, verkleedspelletjes, bouwhoek, keukentje, garage en autootjes, speelhuis en ballenbak.

Persoonlijke competentie

 1. Pedagogisch medewerker -kind interactie

De pedagogisch medewerker stimuleert het kind en daagt het uit om zijn persoonlijke grenzen op te kunnen zoeken. Ook gaat de pedagogisch medewerker in op een eigen initiatief van het kind, beloont en complimenteert het kind waar het maar kan. Hij/zij biedt steun, oefent, helpt en troost het kind. 

Elk kind is anders en ontwikkelt zich anders. Daar moet altijd rekening mee gehouden worden bij deze persoonlijke competentie. Er moet per kind goed gekeken worden wat het al kan op bijvoorbeeld motorisch gebied of op de taal/spraak ontwikkeling. Als het kind zich sociaal veilig voelt en geborgen in de groep, dan zal hij zich persoonlijk ook goed kunnen ontwikkelen. Deze drie ontwikkelingsgebieden liggen ook voor een pedagogisch medewerker heel dicht bij elkaar en zijn door elkaar heen verweven. 

In de peuterleeftijd zullen de pedagogisch medewerkers veel moeten begeleiden in spel en leren. Vaak zitten de pedagogisch medewerkers bij het spel van een garage, poppenhoek of bouwhoek en spelen dan mee. 

 1. Fysieke omgeving

In de ruimtes binnen en buiten moet de mogelijkheid geboden worden tot autonoom spel en eigen initiatief. Zo zijn er hoekjes, waar ook kinderen eventueel alleen zich kunnen terugtrekken of kunnen spelen. Hierin is natuurlijk te denken aan rustige zit, lees of bouwplek. 

 1. Groep

Tot 4 jaar is het vaak zo dat de “ïk” persoon heel erg belangrijk is voor het kind. Vaak spelen vele dreumesen en peuters nog naast elkaar en niet met elkaar. Zo zullen ze wel heel veel van elkaar leren, ook al spelen ze naast elkaar. Door elkaar te observeren en te bekijken worden veel gedragingen overgenomen en ingevuld door de eigen “ïk” van het kind. Ook hier weer net als in de andere ontwikkelingsgebieden, is de vaste structuur van de groep belangrijk.

 1. Activiteitenaanbod 

In de groep zullen groepsmomenten zijn, maar ook individuele momenten. Na een basisgevoel van veiligheid, kunnen de kinderen zelfstandig worden. Ook in de activiteiten is het belangrijk om te bevestigen wat ze al kunnen en niet wat ze nog niet kunnen of moeten kunnen. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: vrij spelen, samen spelen, fantasie- en rollenspel, vormen en kleuren, dagen, seizoenen, tellen, zingen, spelen met klanken, geluiden, ritmes, (tafel)gesprekken, (voor)lezen, activiteiten voor de grove en de fijne motoriek uitdagende spelmogelijkheden, omgaan met gevaar, dans en bewegingsspel.

 1. Materiaalaanbod

Kinderopvang Happy Faces heeft spelmaterialen die ook voor individuele momenten kunnen worden gebruikt. Dit vooral om de zelfoverwinning, de zelfstandigheid en de redzaamheid te stimuleren. Zo is er op de groepen o.a. fantasiemateriaal zoals poppen, poppenkasten, kleertjes, keuken, poppenwagen, poppenspullen, auto’s, winkel, verkleedspullen, puzzels, vormen, kleuren, dagen, tellen, bouwconstructiemateriaal, (voor)leesboeken, kijkboeken, cd’s met liedjes of geluiden van dieren en alledaagse dingen, bouw- en constructie-

Materiaal, poppen, knuffels, driewielers, steppen, loopwagens, glijbaan, matrassen, kussens, matten, kralen, kleur- en tekenpotloden, prikpennen, zand en water, voelkleed, klei, verf, plaksel en paper.

Normen en Waarden

 1. Pedagogisch medewerker -kind interactie

Kinderen worden bij Kinderopvang Happy Faces duidelijk gerespecteerd door de pedagogisch medewerkers, stagiaires en andere aanwezigen. Pedagogisch medewerkers zijn in alles het voorbeeld voor de kinderen. Pedagogisch medewerkers wordt een enorme voorbeeldrol gegeven en dienen ook als rolmodel te worden voorgespiegeld. Zo zullen de pedagogisch medewerkers zelf ook goed gaan kijken naar de normen en waarden van deze tijd en deze ook uit te dragen naar de kinderen toe. Situaties worden nagebootst of naverteld om normen en waarden duidelijk te maken. Er wordt over gepraat en nagepraat door pedagogisch medewerkers en kinderen. Duidelijke uitleg wordt gegeven over wat wel of niet kan, bijvoorbeeld tafelmanieren, niet vloeken, slaan of schoppen, je excuses aanbieden of een kusje geven om het weer goed te maken.

Regels, afspraken en omgangsvormen worden gemaakt t.o.v. de kinderen en pedagogisch medewerkers en ouders. In teamvergaderingen worden deze afspraken regelmatig besproken. 

Ook hebben we vandaag te maken met kinderen uit verschillende culturen in het kinderdagverblijf. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het eten. Vaak wordt er dan door de kinderen gevraagd waarom een kind iets wel of juist niet mag eten. Het is dan aan de pedagogisch medewerker om dat goed uit te leggen. De pedagogisch medewerker moet dat dan zo doen dat alle kinderen zich prettig voelen in deze situatie. De kinderen die iets anders eten moeten ook niet het gevoel krijgen anders te zijn of in een uitzonderingspositie te komen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die zich anders kleden of er anders uitzien. Hier ligt een grote taak van de pedagogisch medewerker om alle kinderen met respect en gelijkheid te behandelen. We gaan daarom ook altijd van het kind uit en doen alles om het kind zich fijn, veilig en geborgen te voelen.

Het algemeen beschaafd Nederlands wordt door de pedagogisch medewerkers gebruikt. 

 1. Fysieke omgeving

Er zijn heldere en goede afspraken gemaakt over wat er in een ruimte wel en niet kan. Belangrijk is het dat kinderen ook verantwoordelijkheden leren en betrokken worden bij het opruimen en schoonhouden van de ruimtes. Dat kan je dan ook best wel aan de dreumesen en peuters vragen om het speelgoed op te ruimen.

 1. Groep

In de groep worden afspraken gemaakt over omgangsvormen. Zo wordt er met de kinderen ook veel gesproken over hoe iets nu moet. Zo proberen we bij binnenkomst en naar huis gaan aan het eind van de dag op een goede manier welkom en afscheid te nemen. Bij binnenkomst worden de kinderen welkom geheten door de pedagogisch medewerker en bij het weggaan wordt uitgebreid gezwaaid.  Ook bij het eten en drinken op de groep wensen we elkaar altijd een smakelijk eten (ook met liedjes) en proberen we goede tafelmanieren aan te houden.

Ook zullen er regels moeten zijn op de groepen, zoals bijvoorbeeld niet rennen binnen, niet tegen de kinderen aanbotsen.

 1. Activiteitenaanbod

Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Hierdoor bouwen zo ook een “alles met elkaar” gevoel op. Door de terugkerende activiteiten te hebben, wordt ook aandacht voor de dingen in het leven gemaakt.

Bij Kinderopvang Happy Faces wordt veel waarde gehecht aan vieringen. Dit versterkt ook de groepsband. Zo vieren wij verjaardagen, Pasen, Sinterklaas en Kerst etc. Deze rituelen zijn belangrijk voor een kind. Ook proberen we met de peuters zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s die ze op de basisschool hanteren. 

 1. Materiaalaanbod 

Spelmaterialen zijn nodig om rollen of dingen uit het dagelijks leven te oefenen. Te denken valt aan keukenspulletjes, fantasiemateriaal zoals poppen, poppenkasten, kleertjes, keuken, poppenwagen, poppenspullen, auto’s, winkel, verkleedspullen, (voor)leesboeken, kijkboeken, imitatiespellen.

Ontwikkelingsgericht werken door middel van VE

Door extra begeleiding biedt Kinderopvang Happy Faces de kinderen een basis waaruit een goede start voor verdere ontwikkeling wordt geven. Dit wordt geboden door Voorschoolse Educatie (VE). Binnen Kinderopvang Happy Faces nemen alle kinderen deel aan de activiteiten rondom het thema dat op dat moment behandeld wordt en waarbij het leren van de Nederlandse taal heel belangrijk is. Wij werken bij Kinderopvang Happy Faces met het voorschoolse totaalontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Het Puk programma biedt kinderen uitdagende, speelse activiteiten, waarmee ze actief en zelf ontdekkend bezig kunnen zijn. De activiteiten spelen in op de verschillende stadia van ontwikkeling, waarin de kinderen zich bevinden. Het Puk programma bevat tien thema’s gericht op kinderen van 0-4 jaar. De thema’s sluiten aan bij wat jonge kinderen leuk vinden en bij wat zij dagelijks meemaken. Het kan ook zijn dat we voor een ander thema kiezen dan die puk heeft. Dit is dan in samenspraak met de basisschool om op deze manier met het zelfde thema bezig te zijn. De pedagogisch medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze activiteiten werken ze aan de brede ontwikkeling: 

De brede ontwikkeling

Doelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling

Als kinderen hun taal en denken op jonge leeftijd goed ontwikkelen, is dit een goede basis om later optimaal van het onderwijs te profiteren. Bij Kinderopvang Happy Faces is het belangrijk om het taalaanbod goed af te stemmen op het taalniveau van de kinderen. Het taalaanbod moet prikkelend zijn, zodat de peuters uitgedaagd worden hun taal verder te ontwikkelen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk om: 

 • In een rustig tempo te spreken en duidelijk te articuleren. 
 • Iets nog een keer te zeggen met andere woorden. 
 • Korte zinnen te gebruiken. 
 • Het taalaanbod te ondersteunen met mimiek, gebaren handelingen en materialen. 
 • Precies aan te geven wat de bedoeling is en maar 1 boodschap tegelijk te geven. Te controleren of de boodschap is aangekomen. 
 • In groepsverband Nederlands te spreken tegen de VE-kinderen. 

Het is belangrijk om kinderen aan het denken te zetten en op onderzoek uit te laten gaan en niet te snel zelf met oplossingen te komen. Het goed stimuleren van de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling leidt ertoe, dat kinderen geprikkeld worden om zelf actief te zijn bij het leren van woorden, het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, het experimenteren met hoeveelheden en het begrijpen van de wereld om hem heen. 

Er wordt dagelijks voorgelezen uit goede prentenboeken, die aansluiten op het thema. Zo leren de kinderen taal te begrijpen (door te luisteren en te kijken) en te spreken. We gebruiken woorden bij alles wat we doen, met en voor de kinderen, waardoor er de hele dag door veel taal geoefend wordt. Er worden voorwerpen uit de boeken gebruik, waarmee het verhaal naverteld kan worden. 

Bij de thema’s worden woordenlijsten gebruikt, aangevuld met specifieke woorden, die in de activiteiten nadrukkelijk gebruikt worden. Bij Kinderopvang Happy Faces stimuleren we de kinderen om veel te vertellen en actief bezig te zijn met taal. 

Doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Uitgangspunt in Uk & Puk is dat een veilige gehechtheid van belang is voor het emotionele welbevinden van kinderen. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, heeft het de ruimte om dingen te willen gaan ontdekken en zich spelenderwijs te gaan ontwikkelen. 

Bij Kinderopvang Happy Faces wordt een sfeer gecreëerd van veiligheid en vertrouwen. Het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn omgeving. Of het nu alleen iets doet, met een paar anderen of met een hele groep, het kind moet zich hierbij veilig voelen.

De relatie tussen kind en pedagogisch medewerker is hier heel belangrijk. Deze relatie is een basis voor het zich veilig voelen in zijn omgeving. Jonge kinderen hebben de pedagogisch medewerkers nog nodig om te overleven en om zich emotioneel veilig te voelen. En als rolmodel die sociaal gedrag voorleeft. Positieve aandacht is ontzettend belangrijk voor alle kinderen van elke leeftijd. Zo zullen de kinderen altijd positief door de pedagogisch medewerkers worden benaderd en worden beloond. 

Doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Motoriek is belangrijk in het Puk programma. De activiteiten helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone dagelijkse routines. Het Puk programma helpt kinderen hun senso-motoriek, kleine en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers maken hen bewust door het stellen van vragen.

Voorbeelden vanuit de praktijk bij de 3 ontwikkelingsgebieden: 

Grote motoriek: 

Buitenspel zonder materiaal: lopen, rennen, springen, duwen en trekken, dragen, vangen, hinkelen en bewegingen die kinderen zelf binnen hun spel verzinnen. 

Buitenspel met groot materiaal: auto’s, karren, trekkers, driewielers, klim en klautertoestellen, en loopklossen. Buitenspel met klein materiaal: ballen, activiteiten in de zandbak met vormpjes en emmers. 

Zang en bewegingsspelletjes: zakdoekje leggen, in de maneschijn, hoofd-schouder-knie en teen, dansen. Fantasie- en imitatiespel: poppenhoek, blokkenhoek, verkleden, winkeltje spelen, doen alsof (lopen als een konijn, springen als een kikker).

Kleine motoriek: 

gebruik van vingers en mondspieren: 

• Klein bouw- en constructiemateriaal: mega bloks 

• Puzzels en lotto 

• Kralen rijgen 

• Boetseren 

• Knippen en plakken 

• Poppenhoek: afwassen, strijken, pop aan- en uitkleden

Senso-motoriek: 

het gebruik van de zintuigen; oren, neus, mond, maar ook in onze spieren zitten zintuigen die de hersenen informatie geven over bijv. onze lichaamshouding. Onze huid is het zintuig dat aangeeft hoe dingen voelen (warm/koud). 

• Spelen met scheerschuim 

• Spelen met spaghetti 

• Bellenblazen 

• Voeldoos 

• Proefspelletjes 

Vanaf het moment dat een kind geboren wordt, start de grote, kleine en zintuiglijke ontwikkeling. Dat lijkt vanzelf te gaan. Toch vinden wij het belangrijk een kind de tijd en ruimte te geven om bewegingen te oefenen en ervaringen op te doen met alle zintuigen. Want na verloop van tijd gaan handelingen dan automatisch. En pas als kinderen de ene vaardigheid onder de knie hebben, kunnen ze over naar het uitproberen van een andere (moeilijkere) vaardigheid. Kortom: hoe meer een kind doet, hoe meer het kan!

Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren

Spelenderwijs worden kinderen geconfronteerd met vaardigheden zoals meten, ruimtelijke oriëntatie en ontluikende gecijferdheid. Ze komen al vroeg in aanraking met tellen en telwoorden. Aan tafel wordt er geteld hoeveel bekers er nodig zijn. Verder worden er diverse spelactiviteiten en materialen aangeboden om de kinderen te prikkelen. Torens bouwen en blokjes tellen, is deze hoog of laag? Maar ook de ruimtelijke oriëntatie komt aan de orde: waar komen de snippers terecht, die de kinderen net in de lucht hebben gegooid? Al snel krijgen ze “dagelijks” op speelse wijze te maken met huisnummers, de klok, telefoonnummers en het tellen van pagina’s in prentenboeken. Ze proberen hun kennis ook zelf toe te passen. Dat lukt soms wel en soms niet. Met vallen en opstaan ontwikkelen ze inzicht in verschillende functies of betekenissen van getallen en krijgen ze belangstelling voor de kunst van het tellen. Dit ontwikkelingsproces heet ‘ontluikende gecijferdheid’.

Extra ontwikkelingsstimulering VE-geïndiceerde kinderen

De VE-geïndiceerde kinderen worden, buiten de dagelijkse activiteiten en taalbegeleiding, iedere week op minimaal vier dagdelen extra begeleid. Hierbij werken we met een klein groepje en bereiden de kinderen voor op groepsactiviteiten: 

 • Woorden uitleggen behorend bij het thema en/of prentenboek. 
 • Prentenboeken extra uitleggen, waarbij goed aangesloten wordt bij de betekenis- verlening van de kinderen. 
 • Spelbegeleiding in de themahoek, die voor het thema is ingericht. 

Door middel van verscheidene registraties wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig in de gaten gehouden. Op deze kinderen worden pedagogisch medewerkers ingezet die gecertificeerd zijn met de VVE methode. 

Puk doet de hele dag mee op de verschillende groepen

De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Happy Faces geven kinderen alle kans om te spelen. Ze lokken spel uit door materialen, speelgoed en inrichting van de binnen en buitenruimtes. Hierbij maken ze gebruik van pop-Puk. Puk is een speelkamaraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Kinderen kunnen zich identificeren met Puk. Aan hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te vertellen. Terwijl ze dat bij een volwassene wellicht nog wat eng vinden. Via Puk kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij een activiteit en kunnen ze op een veilige en speelse manier interactie met de kinderen uitlokken. Zowel verbaal als non-verbaal. Puk heeft in de meeste activiteiten een rol. Puk wordt als intermediair gebruikt tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. 

Er is dagelijks gelegenheid voor bewegingsspel, fantasiespel, speel- leerspelletjes, exploratief spel en constructiespel. Gedurende de dag is er sprake van vrij spel waarbij kinderen Puk mee mogen nemen de speelhoeken in. Kinderen mogen en kunnen deelnemen aan activiteiten die de beroepskrachten aanbieden, zoals knutselen, beweegspellen, voorlezen of zingen. Thema’s vormen de leidraad voor de verschillende activiteiten.

Het aanbod VE

VE-geïndiceerde kinderen ontvangen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie binnen Kinderopvang Happy Faces. Dit ontvangen zij gedurende 1,5 jaar 4 dagdelen van 4 uur per week gedurende 40 weken per jaar. 

Ouderbetrokkenheid en VE

De wederzijdse betrokkenheid van Kinderopvang Happy Faces en ouders is een voorwaarde voor optimale ontwikkelingsomstandigheden te realiseren voor en het leren van kinderen, thuis en op onze opvang. 

Activiteiten die wij bij Kinderopvang Happy Faces organiseren om de ouderbetrokkenheid te stimuleren zijn:

 • Ouderavonden met specifieke thema’s. 
 • De 10 minuten gesprekken.
  Deze gesprekken vinden minimaal 1 keer per jaar plaats. 
 • Opvoed spreekuur. De medewerker van het CJG zijn maandelijks op verschillende tijden aanwezig op de groep zodat ouders vragen kunnen stellen omtrent de opvoeding van hun kind. 
 • Helpende handjes, een vorm van ouderparticipatie. Bijvoorbeeld tijdens de Sinterklaasviering of tijdens het Paasontbijt. 
 • Voorlezen tijdens het Nationale Voorleesontbijt
 • De logeer-pop Puk
 • De Thuisbladen
 • Facebookpagina. Op deze pagina plaatse wij foto’s van activiteiten om ouders een indruk te geven wat hun kinderen bij ons meegemaakt heeft op de opvang. Bij het plaatsen van foto’s waar kinderen op staan, houden wij rekening met de AVG.
 • De maandelijkse nieuwsbrief waarin wij vertellen hoe wij de afgelopen periode aan VE gewerkt hebben en wel thema er deze maand op het programma staat. Ook doen wij in de nieuwsbrief een oproep aan ouders om materialen voor de themahoek mee te geven. Bijvoorbeeld een paar oude grote schoenen voor het thema Reuzen en Kabouters. 
 • De woordkaarten die we behandelen op de groep geven we aan de VE kinderen mee naar huis zodat de ouders er met de kinderen ook over kunnen praten.
 • In de nieuwsbrief geven we voorbeelden van boekjes die te maken hebben met het thema. De ouders kunnen deze boekjes lenen bij de bibliotheek. 

De verzorging van de kinderen 

Hieronder de dagritmes van Kinderopvang Happy Faces

Dagindeling 0-2 jaar groep

7.00-9.00 uurKinderen worden gebracht
10.00-10.15 uurGezamenlijk aan tafel fruit eten, drinken, liedjes zingen, verhaaltje lezen 
10.30 uurKinderen die twee keer slapengaan naar bedDe andere kinderen gaan een activiteit doen
11.30-11.45 uurBrood eten 
12.30-13.00 Kinderen die een halve dag zijn worden gebracht/opgehaald
12.30 uurKinderen die een keer slapengaan naar bed
13.30 uurTussendoortje en sap drinkenKinderen die twee keer slapengaan naar bed
15.30 uurKinderen die later opgehaald worden krijgen nog Yoghurt of een rijst wafel met iets erop
16.00-18.00 uurDe kinderen worden opgehaald

Dagindeling Peuteropvang en 2-4 jaar groep

7.00-9.00 uur Kinderen worden gebracht
8.30 uurKinderen die alleen gebruik maken van de peuteropvang worden gebracht. We gaan in de kring.
9.30 uurBuiten spelen met groep 1/2
10.00-10.15 uurGezamenlijk aan tafel fruit eten, drinken, liedjes zingen, verhaaltje lezen 
10.30- 11.30 uurVE activiteit en vrij spelen 
11.30 uurBrood eten 
12.30-13.00De kinderen die alleen gebruik maken van de peuteropvang worden opgehaald.
13.30 uurKoekje met wat drinken
13.45-15.30 uurVrij spelen of een activiteit 
15.30 uurYoghurt drinken
16.00-18.00 uurKinderen worden opgehaald.

Dagindeling vso en bso

7.00-8.30Vso, inloop, spelletje, lopen naar klas
  
14,00-14.15Inloop vanuit klassen
14.15-15.00Gezamenlijk aan tafel, fruit, cracker, brood eten, praatje en gezelligheid
15.00-18.00activiteit en vrij spelen 
17.00-18.00Kinderen worden opgehaald.

Wennen

Bij het eerste gesprek (intake) worden er afspraken gemaakt m.b.t. de wenperiode. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de kinderen en de pedagogisch medewerkers, maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers te ontwikkelen. Er dient dus één ouder stand-by te zijn tijdens de wenperiode. De wenperiode is per kind verschillend. Hoe deze periode verloopt, is afhankelijk van de reacties van het kind en de wensen van ouder en pedagogisch medewerker. Sommige kinderen kunnen na een week al zonder hun ouder zijn, bij andere duurt dat weer wat langer. 

Als het kind over moet naar een andere groep (dus van KDV naar de BSO), worden voorgaande onderwerpen opnieuw besproken met de ouder(s) en pedagogisch medewerkers van de huidige groep. Er wordt extra aandacht geschonken aan dit kind. Als een kind zich onprettig voelt, doet de pedagogisch medewerker er alles aan om het kind zich veilig en geborgen te laten voelen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een hele belangrijke taak. Ook wordt er tussen de groepen goed en uitgebreid gecommuniceerd over het proces van over laten gaan. Eventueel worden de kinderen door de eigen pedagogisch medewerker naar de andere groep gebracht de eerste keren en wordt dan weer teruggebracht door de nieuwe pedagogisch medewerker van de nieuwe groep (als dat mogelijk is bij KDV en BSO) De pedagogisch medewerker heeft hierin een hele belangrijke taak Bij wennen op een andere (nieuwe) groep en bij het buiten spelen verlaat het kind zijn eigen stamgroep. 

Ieder kind heeft een eigen stamgroep en de daarbij behorende vaste beroepskrachten. Wanneer een kind ruilt of extra komt (hier zijn kosten aan verbonden), dan kan dat alleen wanneer het kindratio en vaste gezichten criterium dat toelaat. Het kan met toestemming van de ouders dat het kind wordt opgevangen op een andere groep of vestiging. Ouders tekenen hier ook voor. Bij de intake wordt dit ook besproken en eventueel meteen getekend. Alle andere momenten dat een kind wordt opgevangen op een andere groep wordt in overleg gedaan met ouders. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte van een leidster. Ook wanneer er buiten de deuren van Happy Faces een activiteit is worden de ouders op de hoogte gesteld. 

Bij de doorgaande leerlingen kunnen peuters ook spelen met de kinderen van groep 1, om alvast te kunnen wennen aan de basisschool, mits kinderen hier aantoe zijn. Ook zullen ze bij het verlaten van de eigen stamkroeg samen met een pedagogisch medewerker naar groep 1 gaan, onder begeleiding en toestemming van ouders.

Voeding

De kinderen krijgen bij Kinderopvang Happy Faces een keer per dag vers fruit. Wij houden rekening met allergieën en diëten of andere voeding (i.v.m. cultuur of religie) van de kinderen. We bewaken de samenstelling en variatie van de voeding. We volgen ook de voedingsadviezen van de consultatiebureaus van de baby’s. Ouders zijn op de hoogte gesteld dat de voeding direct in de koelkast moet worden gezet en voorzien moet zijn van naam. Kinderopvang Happy Faces geeft de kinderen tot 1 jaar een warme maaltijd. Deze mag zelf meegenomen worden door de ouders. 

Ouders zijn op de hoogte gesteld dat de voeding direct in de koelkast moet worden gezet voorzien van naam. 

Vanaf ongeveer 7 maanden gaan de kinderen mee in het ritme van voeding van Kinderopvang Happy Faces. Wanneer kinderen iets niet mogen kijkt Kinderopvang Happy Faces naar een alternatief en anders nemen de ouders een vervangend product mee. 

Indeling van de groepen 

De vestiging Kinderopvang Happy Faces Toermalijn heeft drie groepen te weten:

Naam groep en soort opvangLeeftijdsopbouwGroepsgrootte
Baby/dreumes opvang de Vlindersleeftijd 0-2 jaarmax.   9 kinderen per dag
Peuteropvang de  Bijtjes leeftijd 2-4 jaarmax    16 kinderen per dag
BSO de Sprinkhanenleeftijd 4-13 jaarmax    20 kinderen per dag

VE Inrichting en materialen

De groepsruimte van de babygroep en de peuteropvang groep is ingericht met speelhoeken. In de ruimtes zijn actieve- en rustige speelplekken gecreëerd zodat er in de ruimte veilig gespeeld kan worden. 

Aan het begin van elk thema worden themahoeken gecreëerd of wordt de huishoek aangevuld tot een themahoek. Speelmateriaal passend bij het thema wordt toegevoegd.

Hierdoor wordt het thematisch werken niet alleen tijdens activiteiten gedaan, maar ook spelenderwijs tijdens de vrije spelmomenten. De inrichting en beschikbare materialen stimuleren de kinderen op alle fronten. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het voor het kind duidelijk is en de omgeving geordend is. Op de groep is dit zichtbaar door pictogrammen bij de afgebakende speelhoeken, pictogrammen op de bakken met hierop het spelmateriaal dat erin hoort, de dagritmekaarten en de VE-woordkaarten aan de muur. 

Het materiaal dat vanuit het VE programma Uk & Puk beschikbaar is:

 • Handpop Puk
 • Tien thema’s met activiteiten
 • Knieboeken
 • Kijkboeken
 • En de door ons samengestelde thema-bakken met thema materialen

Pedagogisch medewerker/ kind ratio

Tijdens de opvang worden de wettelijke eisen conform de pedagogisch medewerker/kind ratio (PKR) in acht genomen. Dit betekend dat er op elke groep gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen en door middel van de rekentool berekend hoeveel pedagogisch medewerkers op die dag aanwezig moeten zijn.

Voor de BSO betekent dit altijd 1 l pedagogisch medewerker op 11 kinderen. 

Uitstapjes

Tijdens een bepaald thema kan het voorkomen dat we met de peuters een uitstapje gaan maken. Dit wordt van te voren met de ouders besproken en wij vragen om goedkeuring. Alle kinderen krijgen een rood hesje aan met daarop het logo van Happy Faces. We kunnen de ouders vragen voor extra ondersteuning voor het begeleiden van de kinderen bij de activiteit. 

Bij de BSO kan het ook voorkomen dat we een uitstapje maken. We kunnen naar de speeltuin gaan of naar het Horsterpark. Tijdens de schoolvakanties kan het zijn dat we een excursie gaan doen of een binnenspeeltuin. Voor alle doelgroepen gelden dezelfde regels. Ten aller tijde houden wij rekening met de leidster kind ratio. 

Het team van Kinderopvang Happy Faces

Bij Kinderopvang Happy Faces werkt een vast team.

De pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers die bij Kinderopvang Happy Faces zijn allemaal in het bezit van een diploma volgens de eisen gesteld in de wet en de cao-kinderopvang. Ook moeten zij een verklaring van goed gedrag overleggen. Wanneer er sprake is van een nieuwe collega, zal er altijd boventallig worden meegedraaid op de groep. Zo kan de pedagogisch medewerker de kinderen leren kennen en ook de werkwijze vanKinderopvang Happy Faces.

De uitvoering van dit hele beleid ligt in handen van de pedagogisch medewerker. Zij legt een grote stempel op het verzorgen, stimuleren en opvoeden van het kind. In de beroepshouding van een pedagogisch medewerker ligt de nadruk op zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van kinderen in hun eigen ontwikkelingsactiviteiten.

Kinderen hebben een sterke drang om groot te worden en om vaardigheden onder de knie te krijgen. In hun ontwikkeling is hun eigen wil een belangrijke drijfveer. Het zelf doen, zelf oplossingen bedenken voor obstakels die op je weg komen, is voor het kind plezierig

Pedagogisch medewerkers moeten stil blijven staan bij de volgende kenmerken:

 • Er wordt uitgegaan van de “eigenheid” van het kind;
 • Kinderen worden altijd met respect behandeld;
 • Pedagogisch medewerkers behandelen elkaar ook met respect;
 • Pedagogisch medewerkers geven altijd het goede voorbeeld;
 • Communicatie tussen pedagogisch medewerker en kinderen staat centraal;
 • Het kind wordt gericht ondersteund als het gaat om uitbreiding van ervaringen en activiteiten;
 • Er wordt zorggedragen voor materiaal dat aansluit bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld waarin het kind zich bevindt;
 • Er wordt spelmateriaal aangeboden dat gevarieerd, veilig en duurzaam is en dat het kind prikkelt om ermee te spelen;
 • Waardering en positieve gevoelens over het kind worden uitgesproken;
 • Een (nieuwe) activiteit van het kind wordt ondersteund;
 • Er is gevoel voor signalen van kinderen;
 • Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en er wordt gesignaleerd;
 • Duidelijke informatiestroom naar ouders toe van hun kinderen;
 • Er wordt alles aan gedaan om het kind thuis te laten voelen in de groep en te laten functioneren in de groep;
 • Er wordt aandacht besteed aan hygiëne, veiligheid, voeding, normen, regels en waarden

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat er niets in het justitiële verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval de kinderopvang. 

Om een baan te kunnen krijgen binnen de kinderopvang is het nodig om een VOG te kunnen overleggen. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst het justitieel verleden gescreend. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten bekend zijn, dan wordt er een VOG uitgereikt. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een pedagogisch werker zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt men geen VOG. Deze persoon zal dan niet worden aangenomen. Als aan de persoon niet opnieuw een VOG wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om de persoon te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de 

kinderopvang namelijk wettelijk verplicht

Als een persoon werkzaam is in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, of gastouderopvang, of inwonend bij een gastouder, dan valt hij onder de continue screening die op 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging die in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Dienst Justis zal beoordelen of het nodig is om 

de persoon opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal de Dienst Justis een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Via de werkgever zal de persoon worden verzocht om opnieuw een VOG aan te vragen.

Vanaf januari 2018 moet er minimaal 1 pedagogisch medewerker in het bezit zijn van een gecertificeerd diploma EHBO. Alle vaste personeelsleden van Happy Faces hebben de goedgekeurd  diploma.

Vaste gezichtencriterium

Door steeds met vaste pedagogische medewerksters op de groep te staan proberen we de continuïteit in de groep te waarborgen. Vaste pedagogische medewerksters dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid. Kinderen krijgen de kans om een band op te bouwen met een vaste pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker leert een kind goed kennen zodat ze de signalen van het kind herkent en weet wat het kind nodig heeft en zo beter op het kind kan inspelen. 

Het aantal vaste gezichten voor 0-jarige is 2 pedagogisch medewerkers. Als er op basis van de beroepskracht-kind ratio met 3 of meer pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, worden maximaal 3 vaste gezichten toegewezen aan een nul-jarige.

Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt dat maximaal drie vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of twee pedagogisch medewerkers vereist zijn. Er zijn maximaal vier vaste gezichten toegestaan voor kinderen van 1 jaar en ouder bij een groepssamenstelling die drie of meer pedagogisch medewerkers vereist. Het vaste gezichtencriterium geldt niet voor de BSO. Bij Kinderopvang Happy Faces houden wij ons in onze planning zo veel mogelijk  aan het vaste gezichtencriterium op de groepen.

 Een reden om af te wijken kan zijn als een medewerker ziek is verlof of vakantie heeft. Op het moment dat dit gebeurt zorgen wij ervoor dat er minimaal 1 vast gezicht op de groep aanwezig is. Op deze manier waarborgen wij zoveel mogelijk de emotionele veiligheid en de stabiliteit van de kinderen.  

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is sinds 1 juli 2013 in werking. Dit houdt in dat er continu een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding. 

Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of mee te luisteren. Op Happy Faces streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn, dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen werken op de groep.

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:

1.        Één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.

2.        Één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar

3.        Één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar 

Het doel van de maatregel is het voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik bij kinderen in de dagopvang. Op deze vestiging zijn onderstaande maatregelen van toepassing. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met de oudercommissie.

–  Alle groepen hebben raampartijen op de gang, deuren hebben ook ramen, veel inkijk

–  Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons en camera’s in de nabije toekomst

–  In het eerste en het laatste uur van de dag staan leid(st)ers samen. Aan het begin en 

  einde van de dag , tijdens breng en haalmomenten zijn er naast de leidsters ook (veel) 

  ouders aanwezig

– Ook is er tot 17.30 nog veel schoolpersoneel aanwezig met uitzondering van vakanties.

– Het streven is minimaal 2 volwassenen in het gebouw aanwezig. Gedurende de dag is  

  er sociale controle op de medewerkers en kinderen in de dagopvang, omdat iedere  

  voorbijganger naar binnen kan kijken door de grote raampartijen.

– Haal- en brengmomenten zijn tussen 7:00 en 9:00 en hebben een onvoorspelbaar 

  karakter. Hierdoor weet je nooit wanneer een ouder binnen kan lopen. Dit verkleint het 

  risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. Dit geldt ook 

  voor het haalmoment vanaf 16.00.

– Zo nodig en daar waar mogelijk voegen de groepen samen.

– Leidsters lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen,  zonder te 

  kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te 

  overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.

– De vestigingsmanager/ personeel school en directrice school komen regelmatig de groepsruimtes binnen lopen.

– Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur: Als je gevoel zegt dat iets 

  niet klopt, dan zeg je er wat van.

– Van iedere medewerker is er een (VOG) verklaring omtrent gedrag aanwezig. Dit geldt 

  tevens voor stagiaires.

– Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op 

  strafbare feiten. Continu Screening.

– De wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling 

  moet hebben. Een achterwacht is beschikbaar in geval van nood. Happy Faces heeft 

  een achterwachtregeling. Deze wordt toegepast wanneer een leidster alleen aanwezig 

  is in het pand. De achterwacht is van 7:00 tot 18:30 bereikbaar. Protocol achterwaarts op de groep

Happy Faces is bekend met de 3 uurs regeling. 

Leidsters houden de groepslijsten.  bij op welke tijden de kinderen gebracht en gehaald worden. Dit is inmiddels zo een gewoonte geworden en daardoor dus een nieuwe manier van werken is geworden. Uit de lijsten komt duidelijk naar voren dat de leidsters gedurende de breng tijd tussen 7-9.00 en haal tijd tussen 16.00 en 18.00 inloop van de kinderen met hun ouders hebben. 

Happy Faces hanteert de BKR die aangeeft hoeveel kinderen er op een groep mogen en hoeveel personeel er ingezet moet worden. 

Vanaf 8.00 merk je een verhoging kind aantallen in de ochtend. Dan zal ook de BKR ingaan. Pauzes worden in onderling overleg gevoerd en hebben dan ook slapende kinderen. De BKR zal hier minimaal worden overschreden. Kinderen worden doorgaan vroeg opgehaald en ook hier zal de 3 uurs-regeling niet worden overschreden., Wij blijven wel turven en houden hier goed zicht op.

Stagiaires

Het kan zijn dat er stagiaires op de groepen staan (bol stagiaires) , deze worden boventallig ingezet. Stagiaires hebben een boventallige taak. Zij staan altijd samen met een pedagogisch medewerker vanKinderopvang Happy Faces. Wanneer de stagiaire in het laatste jaar van pedagogisch medewerker niveau 3 zit, functioneert zoals Kinderopvang Happy Faces verwacht, kan zij volledig ingezet worden tijdens vakanties en ziektes. Stagiaires zullen samen met de pedagogisch medewerker taken verrichten op hun niveau zoals, boekjes lezen, eten geven, boekjes schrijven en oudercontacten. 

Deze stagiaires moeten ook een verklaring van goed gedrag aandragen. In geval van nood, weten de pedagogisch medewerkers hoe ze moeten handelen en wie ze moeten bellen voor hulp en ondersteuning. Het protocol achterwacht zit in de map van de GGD en ligt op de plank achter de deur op het kinderdagverblijf.

De verzorging van kinderen vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de pedagogisch medewerkers. Bij het verzorgen van de kinderen wordt vooral gelet op:

 • Groepsgrootte
 • Dagritme
 • Veiligheid
 • Hygiëne
 • Omgeving (binnen en buiten)
 • Voeding
 • Ziek zijn
 • Ontruimingsplan
 • Protocol kindermishandeling

Wij staan open voor het begeleiden van stagiaires, omdat ze de toekomst van de kinderopvang zijn. Tijdens de inwerkperiode worden de activiteiten van de stagiaire onder begeleiding gedaan. Zodra duidelijk is dat de stagiaire alle vaardigheden beheerst mag de stagiaire de dagelijkse activiteiten zelfstandig uitvoeren. 

Stagiaires (BOL) zullen altijd als boventallige medewerker worden ingezet en zullen niet meetellen in de pedagogisch medewerker kind ratio. Zij zullen niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen over de kinderen. Wanneer een stagiaire in het laatste jaar pedagogisch medewerker niveau 3 zit, functioneert zoals Kinderopvang Happy Faces verwacht, kan zei ingezet worden met vakanties/ziekte. Stagiaires zullen samen met de pedagogisch medewerker taken verrichten op hun niveau zoals: boekjes lezen, eten geven, boekjes schrijven en oudercontacten.  

Ook kunnen we gebruik maken van BBL Stagiaire. Zij volgt dan een leer/werk traject. Bij deze opleiding mag de stagiaire formaties worden ingezet. Afhankelijk van de fase van haar opleiding, toets uitslagen en beoordeling van de praktijkbegeleider, is deze inzetbaarheid 0 tot 100%. De BBL student heeft een arbeidscontract van minimaal 20 uur. 

Vrijwilligers

Wij maken gebruik van vrijwilligers als dat nodig is. Activiteiten waarvoor we vrijwilligers in kunnen zetten zijn: activiteiten buiten het kinderdagverblijf zoals een bezoek aan de kinderboerderij, of een paar extra handen op de groep.

Vrijwilligers zullen altijd als boventallige medewerker worden ingezet en zullen niet meetellen in de pedagogisch medewerker kind ratio. Zij zullen niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen over de kinderen. 

Pedagogische beleidsmedewerker/coach

Volgens de nieuwe regelgeld IKK start Kinderopvang Happy Faces met ingang van 1 januari 2019 met een beleidsmedewerker/coach. De functie houdt in dar alles m.b.t. het beleid van Kinderopvang Happy Facesonder haar verantwoordelijkheid valt. Niet alleen het maken en schrijven van verschillende protocollen, maar ook oog houden op de uitvoering hiervan. Bianca Krouwel neemt deze functie op zich. Bij afwezigheid van Bianca zal deze taak worden overgenomen door Nancy Buzuijn of Dominique van den Heuvel

Ook is zei verantwoordelijk voor het coachen van haar team. Wanneer een PM’er de behoefte heeft kan en zal Bianca op de groep observeren en coachen. De coach kent haar verschillende gesprekstechnieken en kan gericht feedback geven. De coach is in staat een vertrouwensband te hebben met haar medewerkers en deze te onderhouden. De coach is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het functioneren van haar pedagogisch medewerkers. De knelpunten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden bij pedagogisch medewerkers signaleren en kan de coaching behoefte achterhalen. De coach weet de kwaliteit van haar team te bewaken en dit bespreekbaar te maken in het team en management. 

Extra dagdelen

Het afnemen van extra dagdelen is incidenteel en structureel in overleg mogelijk, mits er plaats is op de groep en de pedagogisch medewerker/ kind ratio/vaste gezichten criterium het toelaat. Dit geld ook voor ruildagen. Plaatsing geschiedt op dezelfde groep, aangezien we maar 1 BSO en 1 KDV-groep hebben. Dus opvang zal altijd plaatsvinden in de vertrouwde, eigen groep.

Ouder doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en het bijhouden van observatie door mentor

Mentorschap

Ieder kind heeft vanaf 2018 een eigen mentor op de groep. De mentor is verantwoordelijk voor bovengenoemde maatregelen. Zij registreert de observaties in Pravoo. Ook de overgang en de daarbij behorende overgangsgesprekken zijn taak en verantwoording van de mentor. Iedereen heeft inzicht wie van welk kind mentor is. De mentor wordt bekend bij de intake van het kind. Ouders zijn hier ook van op de hoogte. Voor gesprekken en vragen kunnen ouders ook bij deze mentor terecht. Wanneer een kind over gaat naar de basisschool, kan er met toestemming van de ouders een overdracht plaats vinden naar school. Hierbij zal de ontwikkeling van het kind centraal staan

Kindvolgsysteem

Het Pravoo-kindvolgsysteem  is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het bestaat uit drie delen:

 1. voor kinderen van 0-2 1/2 jaar
 2. voor kinderen van 21/2 -4 jaar
 3. voor VE-kinderen

Het kenmerkende van het systeem is:

 • de ontwikkeling is makkelijk te scoren
 • er kunnen allerlei groepsoverzichten mee gemaakt worden
 • er kunnen plannen mee gemaakt worden voor kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkelingsproces
 • er zijn voorlichtingsbrieven voor de ouders

Mochten medewerkers vragen hebben omtrent de ontwikkeling van de kinderen, dan kunnen zij deze vraag delen met de pedagogisch coach. Zij zal verder begeleiding aanbieden en indien nodig zal zij de pedagogisch medewerkers begeleiden bij het opstellen van een handelingsplan. 

10-minuten gesprekken

Jaarlijks worden 10-minuten gesprekken ingepland. In de jaarplanning nemen wij op wanneer de 10-minutengesprekken plaats vinden. 

Voor het observeren en registreren van de kinderen voor de 10-minuten gesprekken, maken wij gebruik het Pravoo-kindvolgsysteem.

In deze gesprekken is meer ruimte voor extra vragen van ouders. Er worden geen gespreksverslagen van deze gesprekken gemaakt. Indien er zorgen zijn rondom een kind, wordt er een extra gesprek aangevraagd.

Observeren en registreren bij zorgen

Wanneer er probleem/zorggedrag wordt gesignaleerd, gaan de pedagogisch medewerkers met elkaar in gesprek. In het gesprek worden de ontwikkelingen van het kind besproken en overlegd. Wanneer de pedagogisch medewerkers hetzelfde gedrag als zorgelijk ervaren ondernemen zij de eerstvolgende stappen:

 • Het gedrag/zorg van het kind bespreken met de ouder
 • Het gedrag van het kind voorleggen bij de leidinggevende
 • Het voorleggen aan de ouder dat wij samenwerken met CJG
 • Het eventueel wanneer nodig is CJG inschakelen om een observatie in te plannen

Kinderopvang Happy Faces heeft maandelijks contact met het CJG (centrum jeugd en gezin). Deze zijn op verschillende tijden aanwezig op de groep zodat ouders vragen kunnen stellen omtrent de opvoeding van hun kind. Happy Faces heeft een maandelijks overleg met CJG (centrum jeugd en gezin). Dit overleg vind plaats tussen het kinderdagverblijf en de consulente CJG. Kinderen die van de opvang gebruik maken, waar vragen en zorgen rond zijn, kunnen in dit overleg besproken worden. De ouders van het kind zullen op de hoogte worden gesteld (door de pedagogisch medewerker), indien er sprake is van zorgen rond het kind.. Doel van het overleg is advisering en consultatie voor de pedagogisch medewerker bij vragen en zorgen rond kinderen. Het verbeteren  van voegsignalering door de pedagogisch medewerker.  

De gesprekken vinden plaats met de teamleider en eventueel de pedagogisch medewerker. Indien nodig kunnen ouders aansluiten bij de gesprekken. Indien er “dringende” vragen/zorgen zijn over een kind, dan kan er ten alle tijden contact worden opgenomen met de consulente.

De consulente van CJG maakt, naar aanleiding van het gesprek en eventueel ondernomen acties, een aantekening in het kinddossier.

De consulente zorgt ervoor dat de betrokken wijkverpleegkundige van het consultatiebureau geïnformeerd wordt over eventuele acties en afspraken rond het kind.

Per situatie van het kind bekijken de teamleider en de consulente welke zorg/hulp/ondersteuning het beste geboden kan worden en door wie.

En dit zal dan ook worden terug gekoppeld naar de ouders en pedagogisch medewerkers.

Ieder kind heeft vanaf januari 2018 een eigen mentor op de groep. De mentor is verantwoordelijk voor bovengenoemde stappen. Zjj/ Hij houdt alles bij (Pravoo). Ook de overgang en de daarbij behorende overgangsgesprekken zijn taak en verantwoording van de mentor. Iedere groep heeft inzicht wie van welk kind mentor is en ouders zijn hiervan op de hoogte. Gesprekken en vragen kunnen door de ouders ook bij deze leidster terecht. 

Mochten de pedagogisch medewerkers vragen hebben kunnen deze ook gesteld worden. 

Het doel hiervan is dat de vroeg signalering van de zorg om een kind hierdoor verbeterd wordt. 

Doorgaande ontwikkelingslijn

Het Uk & Puk programma waarmee wij werken, sluit aan op de SLO-doelen van de basisschool. Het VE Programma Uk & Puk waarmee wij werken, sluit aan op de kleutermethode Schatkist. Er is een doorgaande lijn ontwikkeld, waardoor peuters reeds wennen aan het schoolsysteem van OBS De Toermalijn. 

Doordat de kinderen van de peuteropvang al samen buiten spelen met de groepen 1 en 2, leren de kinderen al toekomstige klasgenootjes en hun toekomstige leerkrachten kennen en is de overgang naar het basisonderwijs kleiner. Dit draagt bij aan het welbevinden van de kinderen tijdens de eerste periode op de basisschool. Een periode dat er voor een kind al veel veranderd.

Wij stemmen de thema’s af op de thema’s van OBS De Toermalijn en zo kan er synchroon gewerkt worden aan een zelfde thema. 

Overdracht aan de basisschool

Voor een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn maar ook voor een warme overdracht streven wij ernaar om 1 x per kwartaal een contact moment te hebben met de scholen waar kinderen van onze peuteropvang naar doorstromen. 

Toestemming overdracht aan basisschool

Wanneer er een overdracht gaat naar de basisschool wordt hier eerst toestemming voor gevraagd bij de ouders. Wij hebben een toestemmingsformulier waarop ouders hiervoor toestemming geven. De getekende toestemmingsformulieren worden bij de kind gegevens bewaard.

In het eindgesprek bespreken wij dat wij een kopie van het formulier opsturen naar- of overhandigen aan de basisschool. Wij vragen tijdens dit gesprek aan de ouders of ze hier akkoord mee zijn. 

Omdat OBS De Toermalijn waarmee wij samenwerken werkt met een ander digitaal volgsysteem, namelijk leerlingvolgsysteem ParnasSys, is een digitale overdracht niet mogelijk en overhandigen wij een uitdraai uit ons webbase kindvolgsysteem Pravoo. 

Warme overdrachten

De meeste kinderen stromen door naar OBS De Toermalijn.

Kinderopvang Happy Faces zet zich in om te bereiken dat er aan alle basisscholen waar onze kinderen naar doorstromen een warme overdracht gedaan wordt. Hiervoor is de bereidheid van de basisschool wel bepalend of wij dit doel kunnen bereiken. 

Eerder een warme overdracht bij kinderen die opvallen:

De basisscholen vragen ons om kinderen waar zorgen over zijn of die opvallen in hun ontwikkeling mondeling over te dragen met 3 jaar en 3 maanden. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Happy Faceszorgen ervoor de overdrachtsformulieren/ uitdraai Pravoo voor deze kinderen klaar liggen zodat er voortijdig een overdrachtgesprek plaats kan vinden, wanneer de IB-ers een gesprek hebben met pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach in de VE voor een warme overdrachten.

Koude overdracht

Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt, maken wij een uitdraai van het kindvolgdossier uit Pravoo. Wij geven bij ouders aan dat wij een kopie van het formulier doorsturen aan de toekomstige basisschool van hun kind. En vragen wij ouders het formulier te tekenen voor toestemming. Ook geven wij de ouders een extra kopie mee wanneer hun kind doorstroomt naar een andere BSO zodat ouders uitdraai kunnen delen met de BSO.

Uitdraai Pravoo overhandigen wij aan de intern begeleider van OBS De Toermalijn en sturen wij per post naar de andere basisscholen. 

Protocol kindermishandeling

Happy Faces beschikt over een protocol meldcode kindermishandeling. Alle leid(st)ers zijn op de hoogte van deze meldcode en weten hoe te handelen. Wanneer het vermoeden daar is zal het stappenplan worden nageleefd. De aandacht functionaris Dominique van den Heuvel wordt bericht wanneer er sprake is van zorgen mbt een kind, ouder of collega. Er zal overleg zijn met de ouder van het kind. Wanneer de zorgen blijven of er rede is tot direct ingrijpen zal er contact worden gelegd met Veilig Thuis.

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag van een pedagogisch medewerker, dan zal er direct contact zijn met de houder van Happy Faces. Ook hierna kunnen vervolgstappen worden ondernomen naar de vertrouwensinspecteur.